tallinnballet_ masterclasses
'22

DX ART (MTÜ) konfidentsiaalsuspoliitika

projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides
Käesolevat konfidentsiaalsuspoliitikat (edaspidi – Poliitika) kohaldatakse siis, kui Te kasutate, olete kasutanud või avaldanud soovi kasutada mittetulundusühingu DX ART (edaspidi - Organisatsioon, meie) projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides (edaspidi - Projekt) poolt osutatavaid teenuseid või olete mingil muul viisil Organisatsiooniga teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse Poliitikat osalejate ja nende esindajate suhtele, mis on tekkinud enne Poliitika jõustumist.

Isikuandmete kogumine

MTÜ DX ART projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides kogub isikuandmeid sisaldavat teavet isikute kohta, kellele osutab projektide teenuseid balletikunsti õpetamise ja balleti konkursi korraldamise valdkonnas ja nimelt teavet osalevate isikute ning alaealiste osalejate ja nende seaduslike esindajate kohta.

Kogutavatest isikuandmeteks loeb Organisatsioon osaleja, alaealise osaleja seadusliku esindaja e. hooldaja isikuandmeid: nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg. Peale selle põhiandmed osaleja kohta – tema vanus, kool või töökoht, emakeel ning ankeetandmed, mis koguti registreerimise avalduse esitamisel Projektis osalemiseks.

Nõusolek

Alaealise osaleha seadusliku esindajana Te annate nõusoleku alaealise osaleja isikuandmete kasutamiseks, või olles ise osaleja, annate nõusoleku kasutada Teie isiklikke isikuandmeid, mida kogutakse järgmistel eesmärkidel:

- õiguslike suhete korrektseks dokumenteerimiseks korraldamise protsessi või projekti raames;

- andmete õigsuse ja aktuaalsuse kinnitamine kontrollimise teel ja nende täiendamine või muutminet;

- teabe esitamiseks Eesti Vabariigi riigiasutustele kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras;

- teabe esitamiseks rahvusvahelistele õppeasutustele lähtused kutsutud õpetajate soovidest;

- Projekti reeglitest tulenevate kohustuste täitmise mahu kindlaksmääramiseks või tagasisuunaliste nõudmiste esitamiseks eesmärgiga tagada teenuste osutamise Projekti reeglite täitmise läbipaistvus.

Tegutsedes Projektile registreerimisavalduse saatjana õppeprotsessi või projekti elluviimise raames annate Teie oma nõusoleku oma isikuandmete (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) töötlemiseks.

See nõusolek antakse Organisatsioonile isikuandmetega seotud toiminguteks, mis on vajalikud ülal loetletud eesmärkide saavutamiseks, kaasa arvatud isikuandmete (piiranguteta) kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine) ja kasutamine.

Ülal loetletud isikuandmetega seotud toiminguid on lubatud teha nii käsitsi kui automatiseeritult.

Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta välja arvatud juhtudel, kui seadus lubab isikuandmeid töödelda ilma sellekohase nõusolekuta, eelkõige juhtudel, kui see on vajalik:

- Projekti reeglite ja selle mahu täitmise juriidilise kohustuse määramiseks;

- vastunõude esitamiseks.

Antud nõusolek kehtib isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamise või nõusoleku tagasivõtmiseni isiku poolt. Teabe säilitamine on tähtajatu. Teil on võimalik antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Organisatsioonile sellekohase kirjaliku teate.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varem antud nõusoleku alusel töödeldud andmeid, kui andmed on töödeldud õiguspäraselt.

Turvalisus

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel toetume isikuandmete kaitse seaduse kliendiandmete kaitset puudutavatele sätetele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teistele vastavatele õigusaktidele.

Kogutud isikuandmete kaitseks kehtestasime õigusaktides nõutavad turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamise reeglid ja võtsime kasutusele vastavad turvameetmed. Teie isikuandmetele ligipääs on kaitstud väärkasutuse, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, kaotsimineku, muutmise või hävitamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtume minimaalsuse printsiibist, eemaldame ebaõiged andmed või parandame viivitamatult ilmnenud vead, kui teave andmete ebaõigsusest meieni on jõudnud.

Vastavalt töölepingu seadusele ja sõlmitud töölepingutele on meie töötajad kohustatud hoidma isikuandmeid saladuses tähtajatult. Anname oma töötajale juurdepääsu klientide isikuandmetele ainult juhul, kui see on töötajale vajalik töökohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis ei ole seotud töökohustustega, on keelatud.

Salvestame ja säilitame meile kirjalikult ja MTÜ DX ART projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides sidevahendite (telefon, e-post, koduleht) kaudu edastatud teavet.

Talletatud informatsiooni kasutame Projekti reeglites esitatid kohustuste täitmiseks või nende täitmise kindlustamiseks, õigusalaste nõuete tõestamiseks, realiseerimiseks ja kaitseks tuginedes Projekti reeglitele, ilmnenud tahteavalduste tõestamiseks ning lisateenuste osutamiseks, küsitluste läbiviimiseks, statistiliseks analüüsiks eesmärgiga täiustada oma teenust, arendada osalejate kogemusi, välja töötada ja edastada informatiivseid ettepanekuid edaspidiste teenuste pakkumiseks Projektis.

Meie partnerid

Isikuandmete automaatse töötlemise tehnilise toe saamiseks ostame teenust järgmistelt koostööpartneritelt: Zone.ee (Organisatsiooni elektronposti tugiteenus), Tilda.cc (veebilehe haldamiseks). Partnerite poolt toetatavad tehnilised lahendused ja seadmed ei ole Organisatsiooni omand või valdus.

Suhted Google, Facebook, Instagram, YouTube ja VKontakte web-ressurssidega.

Me kasutame statistiliste andmete kogumisel ka Facebook, Instagram, YouTube, VKontakte, Google Analytics ja Google AdWords'i web-ressursi kanaleid. Sel teel saadud andmed kannavad informatiivset iseloomu ega ole identifitseeritavad EU füüsilise isiku andmekaitse reglemendi tähenduses klassifitseeritavad personaalsete andmetena ega nende vaba liikumisena.

Andmed, mis on saadud fotografeerimise, audio-ja videosalvestuse teel

Vastavalt Projekti reeglite on meil õigus kasutada fotodel ja salvestustel esinevaid füüsiliste isikute, Organisatsiooni territooriumil jäädvustatud külastajate, Organisatsiooni korraldatud pidulikel üritustel ning õppeprotsessis või projektides osalevate osalejate materjale, kui see toimub Organisatsiooni tegevuse tutvustamise ja reklaamimise eesmärgil, sealhulgas avaldada neid ka koolisisestes publikatsioonides.

Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest. Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

- järelevalveasutustele, sertifitseerimisasutustele, maksuametile;

- uurimisasutuste, kohtu ja kohtutäituri nõudel;

- maksuvõlgnevuse korral võlgade sissenõudjatele, kohtuorganitele;

- pankrotihalduritele.

Ülejäänud juhtudel edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui meil on selleks selle isiku, kelle andmed edastame või alaealise, kelle andmed edastame, seadusliku esindaja kirjalikult reprodutseeritavas vormis nõusolek.

Teabe edastamine

Klientide rahulolu väljaselgitamiseks ja pakutavate teenuste taseme tõstmise huvides korraldame uuringuid ja küsitlusi meie osalejate seas, samuti küsitleme ja anketeerime nende seaduslikke esindajaid.

Me säilitame, analüüsime ja süstematiseerime läbiviidud uuringute tulemusi.

Registreerimisavalduse esitamisel annab isik Organisatsioonile nõusoleku isikuandmete kasutamiseks edaspidiste teenuste pakkumiseks ja nende teenuste kohta teabe edastamiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke vastav teade aadressil info@tallinnballet.ee

Isikuandmete töötlemise geograafiline piirkond

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL ja EMP) piires.

Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid kuni töötlemise eesmärkide saavutamise või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures Projekti reeglitest tuleneva nõudmise aegumistähtaega.

Teie õigused

Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Organisatsioonis või esitada vastav taotlus kõigis Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Organisatsioonis projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides aadressil info@tallinnballet.ee. Kui Teile tundub, et Teie isikuandmeid ei töödelda vastavalt Projekti reeglites ette nähtud korrale, Organisatsiooni konfidentsiaalsuspoliitikale ja/või õigusaktidele, on Teil õigus nõuda Organisatsioonilt teie isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Kui Te arvate, et Teie isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, on Teil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Organisatsiooni poole (info@tallinnballet.ee).

Poliitika muudatus

Organisatsioonil on õigus Poliitikat igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitamata Teid muudatustest.

Copyright @ MTÜ DX ART projekti Tallinn International Ballet Competition & Masterclasses raamides, 2021